Przejdź do treści

Nowe programy PFRON 2007

Nowe lub zmienione programy PFRON, komunikaty oraz treminy składania wniosków o dofinansowanie w ramach programów PFRON w roku 2007

KOMUNIKAT Z DNIA 23 STYCZNIA 2007 ROKU

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawiesza w 2007 roku realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami” w następujących obszarach:
1) B – pomoc na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania,
2) D – pomoc na likwidację barier transportowych.
(uchwała nr 1/2007 RN PFRON z dnia 23 stycznia 2007 roku)

NOWE LUB ZMIENIONE PROGRAMY PFRON
KOMUNIKAT Z DNIA 23 STYCZNIA 2007 ROKU

Uchwałą nr 2/2007 z 23 stycznia b.r. Rada Nadzorcza PFRON wprowadziła nowy tekst jednolity Programu Wyrównywania Różnic Pomiędzy Regionami
Uchwałą nr 3/2007 z 23 stycznia b.r. Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła program PITAGORAS 2007

Komunikat z 11 stycznia 2007 roku
Zgodnie z uchwałą nr 4/2007 Zarządu PFRON w tym roku wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Komputer dla Homera 2003” będzie można składać od 1 lutego do 15 marca.

KOMUNIKAT z 8 STYCZNIA 2007 roku
Zarząd PFRON ustala termin od 15 stycznia do 28 lutego 2007 roku na przyjmowanie przez Oddziały PFRON w 2007 roku, wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu pn. „Pegaz 2003” w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się oraz w module pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych – uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Terminy składania wniosków o dofinansowanie w ramach programów PFRON w roku 2007

PARTNER 2006

Moduł A – dofinansowanie projektów dotyczących działań realizowanych w trybie wieloletnim

Wnioski o zawarcie porozumienia składane były do dnia 30 listopada 2005 roku.
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach modułu A programu składane są w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego wniosek ten dotyczy. Wnioski dotyczące projektów realizowanych w 2006 roku składane były łącznie z wnioskiem o zawarcie porozumienia.

Moduł B – dofinansowanie projektów dotyczących działań jednorazowych.
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach modułu B programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Program ograniczania skutków niepełnosprawności

Wystąpienia o zawarcie Porozumienia w sprawie współpracy w ramach programu, dotyczące projektów, których realizacja rozpoczyna się w 2006 roku, przyjmowane były
od 04 października 2005 roku do 02 listopada 2005 roku. Porozumienia o współpracy zawierane były do 31 grudnia 2005 roku.
Wnioski o dofinansowanie w 2006 roku realizacji projektów objętych Porozumieniem o współpracy, przyjmowane będą do 15 stycznia 2006 roku.
Termin przyjmowania wystąpień, dotyczących projektów, których realizacja rozpocznie się w 2007 roku zostanie wyznaczony odrębną uchwałą Zarządu PFRON.

STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

Wnioski o dofinansowanie nauki należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby szkoły w terminie:
1) od 1 do 28 lutego każdego roku realizacji programu oraz,
2) od 10 września do 10 października każdego roku realizacji programu.

PITAGORAS 2007

Wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy, w terminie do 15 listopada każdego roku.
Uczelnie mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów tłumacza migowego, świadczącego usługi niepełnosprawnym studentom oraz zakupu i montażu elektronicznych urządzeń wspomagających słyszenie. Instytucje kultury (filharmonie, teatry muzyczne, teatry dramatyczne, teatry lalkowe oraz muzyczne lub teatralne sale widowiskowe uczelni artystycznych, udostępniane publiczności przez państwowe uczelnie artystyczne) mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu i montażu elektronicznych urządzeń wspomagających słyszenie.

PEGAZ 2003

Program realizowany w trzech modułach

Moduł I – pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się, w tym 3 obszary:
A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
B – pomoc w zakupie sprzętu komputerowego,
C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Moduł II – pomoc w dofinansowaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach programu „Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Joni i Przyjaciele Polska” pt. „Wózki dla Polski”. Program jest realizowany przez Mazowiecki Oddział PFRON. Do złożenia wniosku uprawniony jest jeden beneficjent. Wniosek o dofinansowanie powinien być złożony do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.

Moduł III – pomoc w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych – uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

KOMPUTER DLA HOMERA 2003 – program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną niewidomych niewidomym i niedowidzących

JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych

Wnioski składane są przez powiaty we właściwych terytorialnie Oddziałach terenowych PFRON do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

Program wyrównywania różnic między regionami

1. Projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu do jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla miejsca realizacji projektu.
2. Jednostki samorządu terytorialnego składają do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON wystąpienia o uczestnictwo w programie, zawierające opisy projektów, o których mowa w ust. 1, zgłoszonych przez projektodawców z terenu działania samorządu.
3. W przypadku, gdy projektodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu (projektów) tej jednostki składany jest również do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON.
4. Wystąpienia jednostek samorządu terytorialnego oraz wnioski o dofinansowanie wraz z opisami projektów należy składać w terminie do 31 marca każdego roku realizacji programu.

Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej

Wyboru instytucji do uczestnictwa w programie dokonuje Zarząd PFRON na podstawie ofert złożonych przez te instytucje. Oferty składane są w Biurze Funduszu w terminie do 31 marca każdego roku realizacji programu. Z wybranymi przez Zarząd PFRON instytucjami zawierane są porozumienia, określające, m.in. terminy składania, przez jednostki organizacyjne instytucji uczestniczących w programie, wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu.
Przedstawiony powyżej tryb postępowania nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, które składają wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu, bezpośrednio do Oddziałów PFRON.
Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu, składane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na miejsce wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, w następujących terminach:
1) w przypadku jednostek organizacyjnych instytucji uczestniczących w programie – w terminach określonych w porozumieniach,
2) w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – w terminie do 31 marca każdego roku realizacji programu.

EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu (projektów) do Oddziału PFRON właściwego terytorialnie dla miejsca realizacji projektu (projektów).
W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest inny niż jednostka samorządu terytorialnego podmiot prowadzący placówkę specjalną, wniosek o dofinansowanie projektu (projektów) składany jest do Oddziału PFRON za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego dotujących daną placówkę specjalną.
Wnioski o dofinansowanie wraz z opisami projektów należy składać w terminie do 15 lutego każdego roku realizacji programu.

więcej o programach PFRON na www.pfron.org.pl