Przejdź do treści

Propozycje PFRON 2007 r.

Nowe propozycje programowe PFRON Według wstępnych założeń do planu finansowego PFRON na rok 2007, przekazanych przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w 2007 roku PFRON ma rozpocząć realizację 3 nowych programów:
– programu asystentów osób niepełnosprawnych w miejscu pracy
– wsparcia edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenów wiejskich
– programu samochodowego
W chwili obecnej trwają prace koncepcyjne nad tymi programami. Asystent osoby niepełnosprawnej znany jest jako zawód w pomocy społecznej. Pełni on rolę asystenta życiowego, pomagającego w załatwianiu codziennych spraw. Osobom niepełnosprawnym do pełnej rehabilitacji zawodowej często potrzebna jest pomoc asystenta w miejscu pracy. Z doświadczeń Funduszu oraz badań z ostatnich lat wynika, że w Polsce potrzebny jest rozbudowany system pracy wspomaganej, tj. pracy przy wsparciu asystenta. Art. 26d ustawy o rehabilitacji… przewiduje zwrot pracodawcy części kosztów zatrudnienia sprawnej osoby, która pomaga pracownikowi niepełnosprawnemu przy komunikowaniu się z otoczeniem, a także przy czynnościach niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania. Przepis ten nie jest powszechnie znany i w niewielkim stopniu wykorzystywany jest w praktyce. Na koniec 2005 r. podpisanych było tylko 37 umów przewidujących zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu co świadczy o niskim zainteresowaniu tą formą pomocy przez pracodawców. osobę niepełnosprawną). Projekt programu przewiduje pomoc udzielaną formie: – dofinansowania wynagrodzenia asystenta, – jednorazowego dofinansowania kosztów szkolenia asystenta. Wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich Z ewaluacji programów „Pegaz 2003” i „Komputer dla Homera 2003” wynika, że jedynie 30% beneficjentów pomocy w ramach tych programów, stanowią osoby niepełnosprawne zamieszkujące obszary wiejskie. W 2002 roku było 4,3 mln osób niepełnosprawnych ogółem, w tym 1,8 mln (ok. 41,8%) stanowiły osoby zamieszkałe na wsi. Wskazuje to, że mieszkańcy wsi rzadziej niż mieszkańcy miast, otrzymują wsparcie w ramach programów PFRON, i to pomimo tego, że w ramach programu „Pegaz 2003” ustalono pierwszeństwo dla tych osób w otrzymaniu pomocy w zakupie sprzętu komputerowego. Zdaniem Funduszu, pomoc PFRON dla niepełnosprawnych mieszkańców wsi powinna dotyczyć przede wszystkim wsparcia procesu edukacji, jako najważniejszego elementu aktywizacji zawodowej i społecznej. Proponujemy dofinansowanie dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na zakup podręczników i wyprawki szkolnej, wyjazdy rehabilitacyjne w czasie wakacji, kursy doszkalające, w tym językowe, z dofinansowaniem również kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia, wreszcie stypendia dla uczniów niepełnosprawnych. Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych (program samochodowy) Likwidacja barier transportowych jest wciąż jedną z podstawowych oczekiwanych form wsparcia dla indywidualnych osób niepełnosprawnych. Liczne sugestie osób indywidualnych i organizacji pozarządowych wskazują, że zapotrzebowanie na pomoc, przede wszystkim w zakupie samochodu, jest bardzo duże. Dotychczasowy stopień zaspokojenia potrzeb w ramach realizacji programów PFRON umożliwiających osobom niepełnosprawnym zakup samochodu był niezwykle niski (w ramach programu „Pegaz” nie przekroczył 33%) – mimo wysokich nakładów ze strony PFRON i dość wąskiego grona adresatów. W związku z tym, Najwyższa Izba Kontroli zaleciła, aby zasady realizacji programu były konstruowane w taki sposób, by zapewniały jak największy stopień zaspokojenia potrzeb w oparciu o dostępne w danym momencie środki finansowe. W założeniach projektowany program zakłada realizację tego zalecenia NIK, poprzez skierowanie pomocy do osób niepełnosprawnych, doświadczających największych trudności w poruszaniu się. Zaproponowane w niniejszym programie formy pomocy, umożliwią zwiększenie liczby beneficjentów pomocy w ramach likwidacji barier transportowych. www.pfron.org.pl