Przejdź do treści

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 27.07.2021

W Chomiąży Szlacheckiej podczas zjazdu Stowarzyszenia w dniu 27.07.2021 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Zebranie rozpoczęło się wybraniem protokolanta a następnie przewodniczącego zebrania. Następnie ustalono porządek obrad.

Jako pierwsze wybrano skład Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. Następnie Skarbnik przedstawił sprawozdania finansowe, a Prezes sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za lata 2019 i 2020. Konieczność przedstawienia sprawozdań za dwa ostatnie lata wynikała z  pandemii, która uniemożliwiła organizację Walnego Zebrania w 2020 r.

Kolejnym punktem było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,  które zostało wygłoszone przez jego Przewodniczącą.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi, sprawozdaniami z działalności i opinią Komisji Rewizyjnej członkowie Stowarzyszenia głosowali i udzielili Zarządowi absolutorium.

Pod głosowanie poddano wniosek o zmniejszenie liczby członków Zarządu stowarzyszenia z 10 do 7 osób. Wniosek został poddany pod głosowanie i zatwierdzony.

Następnie przystąpiono do wyboru nowego Zarządu w liczbie 7 osób i Komisji Rewizyjnej -3 osoby. Podczas głosowania wyłoniono nowy Zarząd i Komisję.

Ostatnim punktem zebrania były wolne wnioski z których 3 zostały przegłosowane i weszły w życie. Dotyczą one 50% zniżki na koszty pobytu na zjeździe dla osób chorych, które mają konta celowe, stan konta celowego będzie przekazywany mailem do końca roku kalendarzowego oraz, że na początku każdego zjazdu będą się odbywały spotkania zapoznawcze.

 Na tym Zebranie zakończono.